full screen background image

Huurder en verhuurder: wat is jou regte en verpligtinge?

5131

‘n Huurkontrak word omskryf as die ooreenkoms wat tussen die huurder en die verhuurder aangegaan word vir die verhuring van ‘n eiendom en kan by sommige mense groot verwarring veroorsaak oor wat die onderskeie partye se regte en verpligtinge is.
Die huurkontrak reël beide die regte en verpligtinge van die huurder en verhuurder en beskerm die partye wedersyds.
Die Wet op Huurbehuising Nr 50/1999, soos gewysig deur die Wysigingswet op Beheer van Huurbehuising Nr 43/2007, reguleer die verhouding tussen ‘n huurder en verhuurder, selfs nog voor die huurkontrak tussen die partye gesluit is.
In ‘n persverklaring van Madeleyn Prokureurs word vermeld dat die wet bepaal dat die verhuurder nie teen die voornemende huurder, sy gesin, familie of vriende mag diskrimineer nie, insluitend op grond van ras, geslag, swangerskap of huwelikstaat. Die huurkontrak self hoef nie op skrif gestel te word om bindend tussen die partye te wees nie.
‘n Skriftelike huurkontrak moet die volgende inligting bevat:
Die partye se name, asook hul Suid-Afrikaanse adresse
‘n Beskrywing van die woning wat verhuur word
Die maandelikse huurbedrag, asook redelike verhogings
Die deposito wat betaalbaar is, indien van toepassing
Die tydperk waarvoor die eiendom verhuur sal word. Sou ‘n tydperk nie aangedui word nie, moet die kontrak aantoon watter kennistydperk benodig word as een van die partye die huurkontrak wil beëindig
Enige ander vergoeding, buiten die gewone maandelikse huurgeld, wat betaalbaar mag wees
‘n Volledige lys van gebreke wat teenwoordig is ten tye van sluiting van die huurkontrak
Indien die eiendom geleë is in ‘n kompleks wat hul eie reëls het, moet ‘n afskrif van dié reëls aan die huurkontrak geheg word. Die verhuurder moet seker maak dat uitvoering gegee word aan die bepalings.
Huurder se regte:
Om die eiendom gesamentlik te inspekteer voordat die huurder intrek en enige defekte of skade aan die eiendom aan te teken
Tydens die huurtydperk het die huurder die reg op privaatheid en mag die huurder se eiendom, woning of persoon nie deursoek word nie
Indien die verhuurder nalaat om die eiendom te inspekteer by verstryking van die huurkontrak, kan die huurder aanvaar dat die verhuurder erken dat geen skade aan die eiendom aangerig is nie en moet die volle deposito, tesame met rente daarop, terugbetaal word aan die huurder
Verhuurder se regte:
Om ‘n deposito vir die bedrag soos oor-eengekom van die huurder te vereis.
Om op ‘n gereelde basis en betyds betaling van huurgeld te ontvang
Om die eiendom ná verstryking van die huurkontrak in ‘n goeie toestand terug te ontvang
Om binne drie dae voordat die huurkontrak verstryk, die eiendom gesamentlik te inspekteer en vas te stel of enige skade aan die eiendom verrig is waarvoor die huurder verantwoordelik gehou moet word
Om die koste vir herstelwerk, sou die eiendom beskadig wees, van die huurder te verhaal.